TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
ECZACILIK AKADEMİSİ YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1- Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yönergesi, 02/10/1995 tarih ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği ile 13/03/2014 tarih ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki ilgili maddelere dayanılarak hazırlanmıştır.


Amaç ve Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Türkiye’de ilaç ve eczacılık alanında bilimsel gelişmelere katkı sunmak ve akılcı çözüm önerilerinde bulunmak, öncelikle eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarına ve paydaşlarına meslek içi ve mezuniyet sonrası güncel akademik eğitim desteği vermek ve Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı açıklama ve çalışmaların bilim temelli olmasını sağlamak için kurulan Eczacılık Akademisinin kapsamını, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.


Görev Tanımları, Görev Süreleri ve Sorumluluklar

MADDE 3- Eczacılık Akademisi Başkanı, T.E.B. Merkez Heyeti tarafından seçilmiş, eczacılık fakültesinde aktif görev yapan eczacı profesördür

 1. Eczacılık Akademisi Başkanını Belirleme Usulü: T.E.B. Merkez Heyeti Başkanı, Eczacılık Akademisine Başkan olarak ülkemizdeki eczacılık fakültelerinde görev yapan eczacı kıdemli profesörler arasından aday(ların)ı önerir; aday gösterilen isim(ler) için T.E.B. Merkez Heyeti üyelerince açık usul seçim yapılır.

 2. Eczacılık Akademisi Başkanının Görev Süresi: Eczacılık Akademisi Başkanının görev süresi 2 yıldır. Ancak, T.E.B. Merkez Heyeti gerekçe sunmak suretiyle Eczacılık Akademisi Başkanının görevini süresi sona ermeden sonlandırmaya yetkilidir. Eczacılık Akademisi Başkanının görev süresi tamamlandığında, T.E.B. Merkez Heyeti mevcut Eczacılık Akademisi Başkanı ile çalışmaya devam etmek isterse, bu teklifini yazı ile mevcut başkana bildirir. Yeni bir Eczacılık Akademisi Başkanı belirlenecekse, Merkez Heyeti Başkanı görev süresi tamamlanan başkana yazılı olarak teşekkür eder ve başkan belirleme süreci işletilir.

 3. Eczacılık Akademisi Başkanının Sorumlulukları: Eczacılık Akademisi Başkanı, T.E.B. Merkez Heyetine, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu için gerekli sayıda üye teklif eder. Yönetim Kurulunun teşekkülünün ardından toplantı planlaması ve işbölümü için Yönetim Kurulu Toplantısını yürütür ve düzenli toplantı takvimini belirler.

  Eczacılık Akademisi Başkanı, T.E.B. Eczacılık Akademisi Hizmet, Bilim ve Teşvik Ödüllerinin belirlenmesi sürecini ilgili Ödül Yönergesine göre yürütür.

  Eczacılık Akademisi Başkanı,
  The Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences isimli T.E.B. bilimsel dergisinin baş editörüdür ve derginin diğer editörlerini belirler. Baş editör ve editörlerin belirlediği Dergi Hakem Kurulu, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

MADDE 4- Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu ilgili dönem çalışma programına göre belirlenecek sayıda akademik üyelerden ve Merkez Heyetini temsilen atanan üyelerden oluşur.

 1. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunun Belirlenmesi: Eczacılık Akademisi Başkanı dahil olmak üzere yeteri sayıda oluşan Yönetim Kurulunun en fazla 4 üyesi, T.E.B. Merkez Heyeti veya Denetleme Kurulu üyelerinden olmalıdır. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Eczacılık Akademisi Başkanı ve T.E.B. Merkez Heyetine müştereken belirlenir; bu yönetim kurulu üyeleri, eczacılık fakültelerinde aktif görev yapan eczacı öğretim üyelerinden olmalıdır.

  İlaç, kişisel bakım ürünleri, tıbbi sarflar ve/veya diğer eczacılık konularında uzman bir profesyonelin Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyesi olabilmesi için T.E.B. Merkez Heyetinin onayı gerekir ve sayısı 1 (bir)’den fazla olamaz. Uzmanlığından yararlanılacak kişiler toplantıya ve/veya çalışma gruplarına davet edilebilir.

  Eczacılık Akademisi Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

 2. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunun Görev süresi: Olağan koşullarda, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunun görev süresi, Eczacılık Akademi Başkanının görev süresi kadardır ve Başkanın görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulunun görevi sona erer. Ayrıca, T.E.B. Merkez Heyeti, herhangi bir Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyesinin görevini gerekçeli olarak sonlandırabilir.

 3. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Toplantısı : Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için en az üye tam sayısının yarısından bir fazla üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir. Ardışık olarak gerekçesiz 3 (üç) Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyesinin görevi, T.E.B. Merkez Heyetince düşürülür ve yerine yeni üye belirlenebilir. Gerektiğinde, T.E.B. Merkez Heyeti Başkanı Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunu olağandışı toplantıya çağırabilir.

 4. Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulunun Sorumlulukları : Eczacıların mezuniyet sonrası güncel bilgiye ulaşmaları ve yeterlilik ve yetkinliklerini güncellemek için yüz yüze ve/ya uzaktan, merkezi ve/ya yerinde meslek içi eğitimler ve sürekli mesleki gelişim programları düzenlemek Yönetim Kurulunun öncelikli görevidir.

  Meslek içi ve/veya mezuniyet sonrası eğitimler için doküman/rehber/yayın hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, mesleki yaşam boyu öğrenme programları yürütmek, sürekli eğitim etkinliklerinde eğitim ortamı ve malzeme sağlamak, eğitim etkinliklerinden sonra katılım belgesi düzenlemek, koşulları sağlanmış eğitim (sertifika) programları düzenlemek ve belgelemek, eczanedeki yardımcı personele veya paydaşlara yönelik kurslar düzenlemek, kamu eczacılarının mesleki iyileştirme eğitimleri oluşturmak Yönetim Kurulunun sorumluluğudur.

  Diğer sağlık örgütleri ve Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile işbirliği yapmak, gerektiğinde eczacılık lisans eğitimi/eczacılık kontenjanları/fakülte sayıları gibi mesleki yeterlilik ve yetkinlikleri etkileyen konularda görüş bildirmek, eczacılıkta uzmanlık eğitimi alan uzmanlık mezunları için istihdam durumlarına yönelik görüş paylaşmak, hem mezunlar hem de eczacılık öğrencileri için ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, eczacılık eğitim ve uygulamalarına yönelik çalıştay yapmak, atölye düzenlemek ve eğitsel bilimsel yayınlar yapmak Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

  Türk Eczacıları Birliği tarafından o dönem içinde yapılması planlanan program ve projelere yönelik bilimsel destek sağlamak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak ve çalışmalara katılmak da Eczacılık Akademisinin görevleri arasındadır.
   

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 5- Eczacılık Akademisi Yönetmeliği (2010) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Son Hükümler

  MADDE 6- Bu yönerge, 27/02/2020 tarihinde 42. T.E.B. Merkez Heyeti tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yönergesi, T.E.B. Merkez Heyeti Başkanı tarafından yürütülür.

Yönergenin PDF hali için tıklayınız.